Företrädesemissionen i Aptahem övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 23 oktober 2020 avslutades teckningstiden i Aptahem AB:s (”Aptahem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 116 procent och är därmed övertecknad. De garantiåtaganden som lämnats av ett antal externa investerare behöver därmed inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 32,3 MSEK före emissions- och garantikostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 16,8–24 MSEK före emissionskostnader, respektive cirka 9,6–13,2 MSEK före emissionskostnader.

VD Mikael Lindstam kommenterar: ”Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare för förtroendet. Hela teamet på Aptahem ser nu fram emot att kunna genomföra de aktiviteter som ligger närmast i planen. Vi är alla väldigt glada och stolta över utfallet och det stora intresset för Aptahem och vår läkemedelskandidat Apta-1.”

Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 116 procent. Av tecknade units tecknades cirka 90 procent med stöd av uniträtter och cirka 26 procent utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 16 procent. De garantiåtaganden som lämnats av ett antal externa investerare behöver därmed inte tas i anspråk.

Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 5 oktober 2020 (”Prospektet”). Besked om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter sker genom meddelande på separat utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 32,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 5,6 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 2,3 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar Aptahems aktiekapital initialt med 4 082 173,653251 SEK genom utgivande av 17 961 564 aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget således till 14 967 970,971010 SEK, och antalet aktier uppgår till 65 859 072 aktier.

Betalda tecknade units (”BTU”)
Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 46, 2020.

Teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6
Varje teckningsoption serie TO 5 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 1 – 15 april 2021 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 15 – 29 mars 2021, dock lägst 1,40 SEK och högst 2,00 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 tillförs Bolaget ytterligare cirka 16,8–24 MSEK före emissionskostnader om högst 1,2 MSEK.

Varje teckningsoption serie TO 6 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 16 – 30 september 2021 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 30 augusti – 13 september 2021, dock lägst 1,60 SEK och högst 2,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,6–13,2 MSEK före emissionskostnader om högst 0,6 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 17 961 564 aktier och aktiekapitalet med 4 082 173,653251 SEK, till 83 820 636 aktier respektive 19 050 144,624262 SEK.

Teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2020.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Aptahem kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Aptahem offentliggjorde den 5 oktober 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.