VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Aptahem AB:s (”Aptahem”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Aptahems webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende uniträtter, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Aptahem (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.

IMPORTANT INFORMATION

Due to legal restrictions, the information on this part of Aptahem AB’s (“Aptahem”) website is not accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to access these websites. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page.

The information contained in this section of Aptahem’s website is not intended for, and must not be accessed by, distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in the United States of America, Australia, Canada, Japan, or any other jurisdiction where distribution would require additional prospectuses, registration measures or other measures besides those required by Swedish law or otherwise would be in conflict with the rules of such jurisdiction or which cannot be made without application of exemptions in such jurisdiction. The information on the websites does not constitute any offer regarding unit rights, paid subscribed units, shares, warrants or other securities in Aptahem (“Securities”) to any person in said jurisdictions. The information on the websites may not be forwarded or reproduced in such a manner that contravenes such restrictions or gives cause to such requirements.

No Securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of Securities is made in other countries than Sweden. In other member states of the European Union (“EU”), such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”). In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In order to be eligible to view the information on the following web page, you shall be deemed, by accessing the following web page, to have confirmed and represented that (i) you have read and accepted the terms and restrictions set out above, and (ii) you are not located in the United States of America, Australia, Canada, Japan, or in any other jurisdiction where the release, distribution or publication of the information would be unlawful according to applicable law or regulations.