Extrainsatt nyhetsbrev mars 2017

VD kommenterar
Vi släppte nyligen ett pressmeddelande om att Aptahem uppdaterar sin kliniska utvecklingsstrategi och därmed justerar tidsplanen. Då det är svårt att få plats med allt man vill meddela i ett pressmeddelande ger vi härmed en bakgrund som vi hoppas kan tillgodose aktieägarnas behov av information.

Utvecklingsstrategi
Aptahem har jobbat mycket målmedvetet med att utveckla Apta-1 till en stark marknadskandidat baserat på den utvecklingsplan som lades när bolaget bildades. Alla våra utvecklingsaktiviteter har fram tills nu följt samma utvecklingsplan medan vi löpande har stämt av intresset för vår strategi i möten med flera stora läkemedelsbolag. Läkemedelsbranschen är dynamisk och det är viktigt för Aptahem att anpassa vår strategiska inriktning mot konkreta marknadsbehov och kontinuerligt utvärdera om vår nuvarande kurs är den bästa för våra aktieägare. Mot bakgrund av vad vi lärt oss från diskussioner med möjliga partners och nya insikter om Apta-1 valde vi att uppdatera Aptahems utvecklingsplan tidigare i veckan.

Antikoagulation har länge varit den viktigaste gemensamma nämnaren för bolag vi har träffat för diskussion kring framtiden för Apta-1. På senare tid har vi observerat en gradvis omprioritering där flera av viktiga aktörer kommunicerat att de rör sig mot andra fält än trombos. Anledningen till detta är att marknaden börjar bli mättad på produkter och att det krävs oerhört stora kliniska studier för att påvisa förbättringar gentemot befintliga preparat. Det är helt enkelt en för stor investering för många av dessa bolag att testa om ett nytt läkemedel skulle kunna vara en överlägsen behandling.

Trenden kan visa sig vara till vår fördel eftersom flera av aktörerna vi talat med har uttryckt stort intresse för Apta-1s unika verkningsmekanism som verkar antikoagulerande samtidigt som den hämmar inflammation. Aptahem har under året diskuterat frågan med flera av dessa bolag samt arbetat tillsammans med kliniska opinionsledare med att identifiera patientgrupper där styrkorna hos Apta-1 kan utnyttjas på bästa sätt. Årets hårda arbete har burit frukt och vi har nu tagit fram en utvecklingsplan som adresserar en patientgrupp med stora kliniska behov. Mot bakgrund av en pågående utvärdering av patenterbarhet kan vi tyvärr inte gå ut med mer information än att den nya utvecklingsplanen är inriktad på ett område där det idag inte finns någon effektiv behandling och att dödligheten där är extremt hög.

Implementeringen av den nya planen förutsätter ett antal praktiska förändringar och operativ projektplanering genomförs tillsammans med möjliga prövningsledare, utvecklingsorganisationer (s.k. Clinical Research Organisations) och kontraktstillverkare inför starten av vår första kliniska studie. Tyvärr innebar uppdateringen att vissa av Aptahems underleverantörer inte kunde leverera enligt vår tidigare kommunicerade tidslinje och vi gick därför ut med ett marknadsmeddelande om detta. Rent konkret innebär vår revidering att en ansökan för kliniska studier tidigast kan lämnas in till myndigheten under slutet av 2018, vilket är en förskjutning i förhållande till vår tidigare kommunicerade studiestart. Förlängningen var både oväntad och oönskad men tyvärr är våra underleverantörers leveranstider i detta fallet utanför vår kontroll. Det känns därför bra att kunna meddela våra aktieägare om att vi är övertygade om att den nya strategin erbjuder en snabbare väg att uppnå en bevisad klinisk effekt (s.k. proof-of-concept) i jämförelse med vår tidigare plan, vilket i kan förkorta tiden till ett marknadsgodkännande. Vi anser därför att omprioriteringen kommer att gynna våra aktieägare på lite längre sikt. En mer detaljerad bild av Aptahems utvecklingsplan och tidslinje kommer att presenteras för bolagets aktieägare senare i år.

Kort om Forskarpatent
Forskarpatent kommunicerade för några veckor sedan att de avyttrat sitt resterande aktieinnehav. Forskarpatents affärsidé är att stödja uppstarten av nya bolag och sälja av sitt innehav när ett portföljbolag når en fas där bolagets kompetens eller kapital inte längre behövs. Deras försäljning låg därför inom ramen för deras verksamhetsmodell och vi är tacksamma för det tidiga stöd som vi erhöll. Forskarpatent har inte varit aktiva i Aptahem på länge och kände därför själva att deras roll var utspelad. Vi är mycket tacksamma för deras stöd i Aptahems tidigaste fas. Forskarpatent valde dessutom att på ett mycket hedervärt sätt sälja sitt innehav utanför börsen för att inte påverka övriga aktieägare negativt. Vi lyfter på hatten och tackar.

Framöver
År 2017 har hittills varit ett mycket spännande år och precis som jag uttryckte i vårt senaste pressmeddelande anser jag att Aptahem står starkare än någonsin. Vi kommer nu fortsatt att finslipa den nya utvecklingsplanen och tillsammans med våra underleverantörer arbeta upp en detaljerad tids- och kostnadsplan. Baserat på detaljplanen kommer även en finansieringsstrategi att upparbetas för presentation senare under året. Flera konferenser är redan uppbokade och min avsikt är att föra uppföljningsdiskussioner och nya dialoger med intressenter under den närmsta tiden.

Malmö 31 mars 2017

Mikael Lindstam
VD Aptahem AB

Framåtriktad information
Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta nyhetsbrev.