Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2018

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 7 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 940 (- 2 809) KSEK
 • Resultat per aktie -0,24 (-0,18) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 29 201 (24 688) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2018-12-31 till 83,67(94,70)%

Helåret 2018 (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 (6) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -20 597 (-10 222) KSEK
 • Resultat per aktie -1,26 (-0,66) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 29 201 (24 688) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2018-12-31 till 83,67 (94,70)%

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den utökade exploratoriska sepsisstudien visade på mycket god effekt i Apta-1-behandlade primater. Detta ökar förhoppningarna att kunna visa på bra effekt också i kommande och mer omfattande bekräftande studier.
 • Den 10 oktober 2018 beslutade styrelsen i Aptahem AB (publ) (”Aptahem”) att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och en serie teckningsoptioner. Beslutet godkändes av extra bolagstämma den 9 november 2018. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.
 • Företrädesemission avslutades den 5 december 2018 och tecknades till cirka 27 %. Efter att garantiåtaganden tagits i anspråk uppgick teckningsgraden till 80%. Aptahem tillfördes cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 tillförs Aptahem ytterligare mellan cirka 12,7 MSEK och cirka 19 MSEK före emissionskostnader.
 • Yorkville påkallade den 24 oktober 2018 konvertering av fem konvertibler för teckning av 450 450 aktier i Aptahem.
 • Teckningsperioden för TO 3 avslutades den 26 oktober 2018 och under denna period nyttjades 2 418 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 0,09 %. Aptahem tillfördes därmed cirka 9,7 TSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Yorkville påkallade den 8 januari 2019 konvertering av fyra konvertibler för teckning av 800 000 aktier i Aptahem.
 • Genom en ömsesidig överenskommelse återkallar Aptahem de utestående konvertibler som innehas av Yorkville. De löses genom återbetalning till ett pris som överensstämmer med deras värde av 1,1 MSEK. Dessa konvertibler är de sista av avtalets första tranch vilket innebär att Yorkville därefter inte har några konvertibler innestående.
 • Bolaget meddelade att tillverkningen av substans är försenad på grund av tekniska utmaningar hos kontraktstillverkaren. Följaktligen förväntas starten av de planerade kliniska prövningar för Apta-1 att försenas.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Efter ett turbulent tredje kvartal ägnades det fjärde framförallt åt att förbereda oss inför nästa fas i bolagets utveckling. Vi har tydligt fokuserat på att avsluta påbörjade delmoment inom det prekliniska programmet, att stärka såväl vår kompetens som vår finansiering och att öka bolagets synlighet. Allt detta inför den kommande övergången från ett prekliniskt forskningsbolag till ett kliniskt bolag med en större vision om att kunna behandla flera av de akuta inflammatoriska tillstånd, såsom sepsis, som varje år skördar miljontals liv världen över.

Stärkt finansiering inför 2019
Under året utvärderade vi ett antal olika finansieringslösningar för att slutligen i november landa i en nyemission som tecknades till 80% efter garantiåtaganden och tillförde bolaget 25,4 MSEK före emissionskostnader. Detta kapitaltillskott gjorde att vi nu kan fortsätta med och avsluta flera delar av Apta-1s prekliniska program och på så sätt ta många viktiga steg framåt mot kliniska studier. Nyemissionen möjliggjorde dessutom att vi kunde omvärdera vårt gällande emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond som representeras av det USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”), där vi i vår granskning kom fram till att omständigheterna har förändrats sedan vi tecknade detta avtal och att det inte längre är optimalt för oss. Därför valde vi att, efter periodens utgång, återkalla våra till Yorkville utestående konvertibler för att på så sätt pausa avtalet och minska utspädningen i aktien.

Goda delmomentsresultat i det prekliniska programmet
Medan det tredje kvartalet färgades av paradoxala resultat i Apta-1s prekliniska program, där en högre säkerhet än projekterat uppdagades vilket föranledde en höjning av de administrerade doserna och därmed en högre substansåtgång, så cirkulerade det fjärde kring att avsluta påbörjade delmoment inom programmets ramar. Först kunde vi i oktober meddela att vi avslutat vårt icke-GLP (Good Laboratory Practice) toxikologi och säkerhetsprogram, där Apta-1 i doser upp till 135 mg/kg/dag visade på en mycket god säkerhet i primat. Knappt en månad senare kunde vi så dela med oss av att vi också avslutat vår 3-dagars NHP (Non Human Primate) effektstudie där Apta-1 uppvisade en mycket god effekt i primat. Sammantaget ökar dessa två studier förhoppningarna om att Apta-1 kommer att visa en god effekt och säkerhetsprofil också i kommande och mer omfattande studier såsom det under 2019 väntande GLP-reglerade toxikologistudier för att avsluta det prekliniska säkerhetsprogrammet.

Apta-1s vidare utvecklingsprogram
Den 8 februari 2019, meddelade vi marknaden att tillverkningen av substans är försenad på grund av tekniska utmaningar hos kontraktstillverkaren. För det första är det inte trevlig information att nås av, men inte heller när den interna konsekvensanalysen pekar på en försenad start av kliniska prövningar för Apta-1. Enligt de marknadsregler som råder gick vi ut med beskedet till marknaden medan både vi själva och kontraktstillverkaren prioriterar att hitta alternativ och lösningar.

Det bestående målet är i vart fall att ta oss till nästa steg i utvecklingen så snabbt som möjligt för att kunna få bevisa Apta-1s effekter i människa som vi tror helt kommer att förändra behandlingen av sepsis.

Allt fler har hört talas om Aptahem – och vill veta mer
På Aptahem är vi övertygade om att globalt samarbete är nödvändigt för att finna nya behandlingsmetoder för de akuta inflammatoriska tillstånd som vi har dedikerat vårt bolag åt. Ett exempel på samarbete är vårt pågående partnerskap med Seattle Children’s Research Institute i USA. Därför har vi under det fjärde kvartalet lagt mycket tid på att besöka industrikonferenser och nätverka med andra aktörer samt uppföljningar av pågående diskussioner, vilket vi kommer att fortsätta med också framöver. Något som flera av oss i managementeamet har noterat vid dessa tillfällen är att allt fler har hört talas om och är intresserade av Aptahem, både i Sverige och internationellt. Då ett av våra mål under 2018 var att öka vår synlighet känns denna ökade uppmärksamhet extra rolig, särskilt när den också tycks ha spridit sig utanför den vetenskapliga sfären. Först uppmärksammades vi i samband med sepsismånaden i september av Sepsis Alliance och Global Sepsis Alliance och under det fjärde kvartalet hade vi nöjet att medverka i artiklar och intervjuer hos ett antal olika mediebolag såsom Biostock, Endpoints news och Analyst group.

Ett stort tack till er aktieägare
Slutligen skulle jag vilja ta tillfället i akt att tacka er aktieägare för ert förtroende. Vi är medvetna om att de förseningar som drabbat vår utveckling, senast nu i februari, också tär på ert tålamod och vill därför belysa hur tacksamma vi är över ert stöd i detta. Vi vet att ni uppskattar när ni ges möjlighet att träffa oss ansikte mot ansikte, såsom under investerarpresentationer, och vi kommer därför att göra vårt bästa för att besöka än fler sådana event under det kommande året. Utan tvekan är ni en av våra allra viktigaste tillgångar och det är tack vare er som vi kan närma oss vår vision om att en dag kunna behandla flera av de akuta och livshotande inflammatoriska tillstånd som varje år skördar miljontals liv världen över.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma
2019-03-20           Årsredovisning publiceras på hemsidan
2019-05-15           Delårsrapport första kvartalet
2019-06-11           Årsstämma
2019-08-28           Delårsrapport andra kvartalet
2019-11-14           Delårsrapport tredje kvartalet
2020-02-12           Bokslutskommuniké 2019

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 14 februari 2019

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.