Beslut vid Aptahems årsstämma 3 juni 2020

I Nyheter

Aptahem AB (publ) höll idag, den 3 juni 2020, årsstämma i Malmö. Bolagsstämman valde styrelseledamot och verkställande direktör Mikael Lindstam till stämmoordförande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och revisor
Mikael Lindstam, Kjell G Stenberg, Theresa Comiskey Olsen, Cristina Glad och Johan Lindh omvaldes till styrelseledamöter. Kjell G Stenberg omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö och till revisorssuppleant omvaldes den auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson.

Det beslutades att styrelsearvodet ska uppgå till 150 000 kronor till styrelseordförande samt 75 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av teckningsoptioner, tillkomma vid utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för stämman antal utestående aktier.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behand¬ling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnads¬skador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patent¬skydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbets¬partners.