Aptahems sepsis-kandidat övertygar i ny djurstudie – BioStock-artikel

Emissionsaktuella Aptahem kunde nyligen presentera preliminära positiva resultat i primater med bolagets läkemedelskandidat Apta-1 som utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis. För BioStock berättar Aptahems vd Mikael Lindstam mer om resultaten.

Malmöbaserade Aptahems främsta läkemedelskandidat Apta-1 utvecklas som en ny behandling mot sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, och de ibland dödliga organ- och vävnadsskador som uppstår från den systemiska inflammation som tillståndet ger upphov till.

Förra veckan kunde bolaget meddela nya positiva data från sin senaste, och utökade, NHP (Non Human Primat) 3-dagars effektstudie, något som dels bör vara välkomna signaler till marknaden inför den kapitalresning som inleds 21 november, men också inför kommande studier i människa.

Djuren återhämtar sig efter behandling med Apta-1
Aptahem har utvecklat en ny djurmodell för experimentell sepsis där den kemiska exponeringen för lipopolysackarid (LPS) – en substans som åstadkommer en sepsislik reaktion hos djur – ökats för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en verklig situation vid klinisk behandling av människor.

Den utökade LPS-dosen framkallade ett större inflammatoriskt svar i de undersökta djuren. Bland de djur som inte fick någon skyddande behandling kunde forskarna hos vissa djur notera svår aptitlöshet, inre organskador och även dödsfall inom tre dygn. Samtliga djur som fått Apta-1 överlevde däremot, samt visade tydliga tecken på kliniskt förbättrat tillstånd.

Mikael Lindstam, vd för Aptahem, era studier visar att de undersökta djuren dör om de inte behandlas med Apta-1. Vad mer kan du säga om de preliminära resultaten?

Mikael Lindstam, VD Aptahem

Mikael Lindstam, VD Aptahem

– Resultaten är preliminära i den mening att vi inte har en fullständig rapport ännu då en del analysarbete kvarstår. De data vi nu hänvisar till är dock färdiganalyserade och indikerar så här långt god effekt av Apta-1. De kliniska markörerna, där den starkaste kliniska markören är överlevnad men också beteende och välmående ingår, uppvisar tydliga skillnader mellan icke behandlade djur och djur som fått Apta-1. Även analysen av de första organmarkörerna stödjer de kliniska beteendemönstren, vilket alltså i detta skede tyder på god effekt av Apta-1 i behandlade djur.

“De kliniska markörerna, där den starkaste kliniska markören är överlevnad men också beteende och välmående ingår, uppvisar tydliga skillnader mellan icke behandlade djur och djur som fått Apta-1.” – Mikael Lindstam, vd Aptahem

Apta-1 har en antiinflammatorisk, antikoagulerande och immunreglerande effekt. Vilken betydelse har denna trippeleffekt i sepsis?

– Sepsis är kroppens överreaktion på en infektion, vilket kan ge upphov till en kaotisk inflammatorisk respons, dvs en systemisk inflammation som påverkar kroppens eget immunsystem. I stället för att hjälpa kroppen att reglera inflammationen kan immunsystemet vända i en negativ riktning genom att t ex sänka blodtrycket. Detta leder i sin tur till dålig syresättning av vitala organ, vilka i värsta fall slutar att fungera p.g.a. att vävnaden börjar brytas ned – ett tillstånd som kan leda till döden. Det är just denna multipla effekt av olika toxiska cytokiner i kroppen, inte bara en utan flera, som Apta-1s multimekanism kan täcka in med sin unika funktion och därmed tror vi oss, vad vi kan se från våra resultat, kunna bromsa eller återställa kroppens immunsystem så att det kan återfå kontrollen.

– Den antiinflammatoriska effekten understöds även av att Apta-1 har en modulerande förmåga att stimulera vissa mekanismer som är positiva för kroppens immunförsvar. Slutligen har vi kunnat se att i de fall där sidoeffekten av den kaotiska situationen leder till massiv koagulation som i sin tur leder till massiv blodproppsbildning kan detta förlopp potentiellt motverkas av Apta-1s anti-koagulerande och anti-trombotiska egenskaper. Från våra omfattande studier ser vi alltså en stark indikation på att vi tack vare Apta-1 inte bara har en multipel target att behandla, utan även preliminärt en potent lösning, tack vare en multipelt verksam läkemedelskandidat.

Primaterna fick en substans som åstadkommer en septisk reaktion. Är resultaten direkt överförbara till människor i en klinisk situation där sepsis har konstaterats?

– Vi har använt oss av en substans som visat sig fungera väl i flera djurslag, inklusive i primater vilka står människan mycket nära immunologiskt. Vi är därför i våra studier mycket nära vad som karaktäriserar en sepsisinfektion i människa och testerna blir då så vägledande det går inför kliniska studier. På förhand är det svårt att säga att något skulle vara direkt överförbart, men de kliniska markörerna, från t ex vitala organ, som vi mäter är desamma som mäts hos människor med sepsis. Därför tror vi att vi kan se stora likheter med en akut klinisk situation. Vi ser alltså från våra modeller att immunresponsen i primater efterliknar den i människor, vilken är en mycket god bas att arbeta utifrån.

– Sepsis kan yttra sig på många olika sätt, dels eftersom varje sjuk individ har individuell immunrespons och motståndskraft och dels eftersom infektionen, eller det stimulus som leder till sepsis, kan vara sprungen såväl ur en bakterie-, svamp- eller virusinfektion, som ur en reaktion på främmande material eller cellvävnad. Detta kan i sin tur ge olika typer av immunrespons, vilket gör att rätt och anpassad behandling i förhållande till patienten måste sättas in, något som är mycket komplicerat. Tack vara Apta-1s multimekanism så har vi dock förhoppningar om att kunna ge en bred fungerande behandling.

“Med frekvenser på upp till 40 procents dödlighet i sepsis i Europa finns ett enormt behov av en fungerande behandling”

Djuren visade en tydlig återhämtning dag 3. Samtidigt utvecklas Apta-1 som ett akutläkemedel mot sepsis. Hur viktigt är det att sätta in behandlingen tidigt och vad menas med ”tidigt”?

– Vi har ännu inte kartlagt det optimala tidsfönstret för behandling. Så här långt ger vi Apta-1 i ett tidsfönster som, baserat på de tidigare studier vi utfört och de referensfakta som vi har tagit del av, ska motsvara den akuta situationen, dvs i vårt fall under den första dagen av effektstudien. Ofta sker ett septiskt förlopp dock mycket snabbt och blir allt svårare att vända för var timme som passerar. Detta är något som vi pratar mycket om i Aptahem och vår, liksom behandlande läkares, åsikt är att det gäller att vara uppmärksam på ett så tidigt stadium som möjligt för att snabbt kunna sätta in behandling när man misstänker sepsis. Tyvärr upptäcker man inte alltid sepsis i tid och man kan då drabbas av ett väldigt snabbt förlopp av inflammationen där kroppens egna immunsystem kan komma ur balans. Givetvis är det då viktigt att få behandling tidigt, annars finns risken att man i värsta fall passerar den punkt då t.ex. antibiotika kanske skulle få effekt. Det är i synnerhet i sådana situationer vi ser att Apta-1 skulle kunna vara en potentiell behandling.

– Med frekvenser på upp till 40% dödlighet i sepsis i Europa finns ett enormt behov av en fungerande behandling.

Den 21 november inleder ni en företrädesemission om 31,7 Mkr innan emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av tillhörande teckningsoptioner kan ni tillföras ytterligare högst 23,8 Mkr före emissionskostnader. Kan du berätta lite om bakgrunden till emissionen och hur likviden kommer att användas?

– Bakgrunden till att vi behöver skjuta till kapital är den tidsförskjutning som uppstod tidigare i år eftersom vi är tvungna att tillverka mer substans. Detta har i sin tur lett till försening i säkerhetstoxikologiprogrammet som i sin tur påverkat starten av klinisk fas 1. Vi noterar även att det kliniska programmet kan komma att bli något mer kostsamt än initialt beräknat. Vi behöver dessutom utöka våra prekliniska studier för att gräva än djupare i Apta-1s multimekanism och hur den verkar i kroppen, då ytterligare statistiskt underlag är en stor fördel i samtal med potentiella intressenter, samarbetspartners samt läkemedelsmyndigheter. Vi har dessutom andra kandidater som vi vill exploatera, men vår högsta prioritet är att ta Apta-1 till klinik.

“På bara de knappt två år sedan vi gick ut med vår nya strategi med Apta-1 mot sepsis har intresset för detta tillstånd mångfaldigats. Möjligheterna att finna en bra industriell partner eller licenstagare har aldrig varit bättre och Aptahem har fått mycket uppmärksamhet”

Avslutningsvis, du har tidigare sagt att en rad större läkemedelsbolag har visat intresse för Apta-1. Ni deltog i början av november vid BIO-Europe i Köpenhamn. Kan du säga något om vad ni tar med er från de samtal som ni hade där?

– Vi hade vissa återträffar som gav mersmak men mestadels träffade vi helt nya aktörer som visat intresse för Aptahems portfölj och givetvis för Apta-1. Vi ser att de som är intresserade av sepsis som indikation är genuint intresserade av att hitta nya kandidater inom detta område och sedan vårens och sommarens möten har fler bolag visat fördjupat intresse. På bara de knappt 2 år sedan vi gick ut med vår nya strategi med Apta-1 mot sepsis har intresset för detta tillstånd mångfaldigats. Möjligheterna att finna en bra industriell partner eller licenstagare har aldrig varit bättre och Aptahem har fått mycket uppmärksamhet. Fler känner till oss och noterar att vi sitter på en unik läkemedelsplattform med Apta-1 i spetsen.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.