Aptahems samarbete med Örebro universitet ökar ytterligare förståelsen för Apta-1

I Nyheter

Aptahem (publ) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behand¬ling av livshotande tillstånd, såsom t ex blodförgiftning. En liknande mekanism förekommer i kardiovaskulära sjukdomar, där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomspro¬cessen. Aptahem meddelar idag att samarbetet med Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet med stöd av KK stiftelsens Prospektutlysning nu har genererat de första resultaten. Preliminära data bekräftar Apta-1s tidigare kända antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper samt visar på nya upptäckter som potentiellt kan ha positiv effekt vid inflammation i blodkärl.

De preliminära data som Aptahem har tagit del av bygger på en inflammationsbaserad endotelcellsmodell* och en modell för att studera hur trombocyterna (blodplättarna) aggregerar. Resultaten visar att Apta-1 inte generellt påverkar trombocytaggregation vilket är en fördel eftersom trombocyterna annars skulle riskera att bilda blodproppar i kärlet. Vidare har inflammatoriska proteiner som är kopplade till endotelceller studerats och Apta-1 verkar hämmande på flera proteiner involverade i inflammation som frisätts i aterosklerotiska plack. Detta är också mycket positivt, eftersom inflammation är en central mekanism vid t ex åderförfettning (ateroskleros). Även cytotoxicitet har studerats och Apta-1 uppvisar inget tecken på detta vilket bekräftar Apta-1s sedan tidigare kända prekliniska säkerhetsprofil. Resultaten kommer nu att följas upp med en betydligt större studie.

Studier vid Örebro universitet har initierats i två olika syften. Det första är att undersöka vilken roll Apta-1 har i processen där blodplättar (trombocyter) bildar en plugg (aggregat) som å ena sidan kan förhindra blödning och å andra sidan leda till blodproppsbildning. Att bilda trombocytplugg (trombocytaggregat) kräver därför en balans i blodet och ett intrikat samspel mellan trombocyter och kärlväggens endotelceller. Forskningslaget i Örebro studerar trombocytaggregation med hjälp av en Chrono-log aggregometri. Det andra syftet som ledde till samarbetet med Örebro universitet är just inflammation i blodkärlen, vilket studeras i olika in vitro-modellsystem.

”Detta är ytterligare nya viktiga resultat som bekräftar tidigare studier på andra system som visar på Apta-1s potentiella effekt och unika funktion på bl a kärlskador som uppstår vid sepsis. Detta ger oss ytterligare förståelse för hur Apta-1 verkar och är viktigt vid planeringen av det kliniska utvecklingspro¬grammet framöver” säger Mikael Lindstam, VD på Aptahem.

Arbetet kommer att fortsätta efter semestern då verifiering och utveckling av studierna på Apta-1 i kardiovaskulära modellsystem expanderar.

* Vävnaden på insidan av ett blodkärl

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och progno¬ser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro universitet
Cardiovascular Research Centre (CVRC) är en forskningsmiljö som grundades 2014 vid Örebro universitet och består av ett 30-tal forskare vid universitetet och Region Örebro Län. CVRC har som ett övergripande mål att öka kunskapen kring sjukdomsmekanismer, effektivare diagnos, behandling och prevention av kardiovaskulära sjukdomar. I projektet med Aptahem ingår forskarna Dr Geena Paramel och Docent Karin H Franzén i gruppen Molekylär kardiovaskulär inflammation, respektive Professor Magnus Grenegård i gruppen Hemostasforskning. Länk till CVRC vid Örebro universitet: https://www.oru.se/english/research/research-environments/mh/cardiovascular-research-centre-cvrc/

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behand¬ling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnads¬skador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patent¬skydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbets¬partners.