Aptahems delårsrapport 2021-01-01 till 2021-03-31

I Nyheter

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 5 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -12 202 (- 2 986) KSEK
  • Resultat per aktie -0,18 (-0,06) SEK
  • Likvida medel uppgick per 2021-03-31 till 14 767 (21 572) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2021-03-31 till 58,89% (89,89%)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Aptahem erhåller patentgodkännande i Indien för patent 6250/DELNP/2010. Patentgodkännande ger bolaget skydd för Apta-1, Apta-2 och Apta-3 i Indien fram till år 2029.
  • Aptahem undertecknar icke-bindande avsiktsförklaring med ett medelstort läkemedelsbolag gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1 inom sepsis.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Teckningsoptioner serie TO 5 nyttjades till 95% och tillför Aptahem 15,9 MSEK. Aptahems aktiekapital kommer att öka med 2 579 333,874306 SEK och antalet aktier kommer att öka med 11 349 069. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Aptahems aktiekapital till 17 547 304,845316 SEK fördelat på 77 208 141 aktier.
  • Aptahem avbryter exklusiv förhandlingsperiod med motpart.

VD Mikael Lindstam kommenterar
Under första kvartalet 2021 tog vi första stegen på GMP-tillverkningen av Apta-1 och vi var mitt i en givande diskussion med det europeiska läkemedelsbolaget. Vi fick också godkännande av vår patentfamilj 1 i Indien, vilket betyder att vi nu har skydd i alla de geografiska områden vi sökte.

Vad gäller tillverkningen blev substansen som ska användas till de avslutande GLP (Good Laboratory Practice) toxstudierna färdigställd och levererad till vår samarbetspartner som ska utföra studierna samt att vi säkertsällde att GMP (Good Manufacturing Practice)-kampanjen kommer rulla på enligt plan, med planerad leverans i början av 2022.

Efter denna rapporteringsperiod såg vi att teckningsoptionerna i serie TO5 föll väl ut med en teckningsgrad på cirka 95%, och jag vill ta tillfället i akt att tacka våra aktieägare för ert fortsatta stöd.

De diskussioner vi fört med det europeiska läkemedelsbolaget i drygt ett år resulterade i att de önskade en icke-bindande avsiktsförklaring, vilken vi ingick. Dock, nyligen meddelade vi att diskussionerna avbrutits eftersom vi inte var överens om vissa avgörande delar av överenskommelsen. Diskussionerna med motparten gav oss ändå mycket värdefull insikt. Det intresse de visade för Aptahem som bolag och Apta-1 som läkemedelskandidat för sepsis innebär att vi fått teknologin grundligt validerad av en kommersiell part vilket bevisar att vi har en intressant portfölj med stor potential. Nu fokuserar vi på att fortsätta de samtal vi för med andra parter för att hitta en lämplig samarbets- eller licenspartner. Läs gärna den intervju vår styrelseordförande Bert Junno gjorde med BioStock, där han förklarar turerna runt avsiktsförklaringen mer ingående

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete framskrider
Vårt R&D-team är fullt sysselsatta med att fortsätta att utföra egna studier i vårt labb på SmiLe Incubator i Lund samtidigt som de projektleder och följer arbetet med våra olika akademiska samarbetspartners. Förståelsen för vår unika läkemedelskandidat Apta-1 blir både bredare och djupare allteftersom studierna fortskrider. Detta arbete är mycket viktigt och helt avgörande för den regulatoriska delen av en ansökan om kliniska studier.

Aptahems forskningschef dr Luiza Jedlina förklarar hur Apta-1 i synnerhet fungerar samt om aptamerer i allmänhet i en videointervju med BioStock som finns tillgänglig på vår hemsida.

GLP toxikologistudierna
De avslutande prekliniska GLP-toxstudierna har påbörjats och löper på enligt plan. Vi räknar med att kunna kommunicera preliminära resultat senare under året, då tolknings- och analysarbetet efter avslutade studier tar tid.

Planerna framöver
Under resten av året kommer vi fortsätta med våra planerade aktiviteter i form av förberedelser inför klinisk fas och att utföra kompletterande studier på Apta-1. Partneringmöten som BIOEurope och BIOConvention äger tyvärr fortfarande rum digitalt, vilket gör det svårare att delta i de spontana möten och mingeltillfällen som brukar vara de mest givande. Vi fortsätter dock diskussionerna med de kontakter vi redan har etablerat och byggt upp men kommer även fortsatt söka nya potentiella partners. Genom våra vetenskapliga samarbetspartners runt om i världen lyckas vi inte bara skapa vetenskapligt intresse utan även ett stort industriellt sådant.

Malmö 20 maj 2021
Mikael Lindstam

Kommande finansiella rapporter och årsstämma
2021-06-02         Årsstämma
2021-08-26         Halvårsrapport 2021
2021-11-11         Delårsrapport kvartal 3, 2021
2022-02-10         Bokslutskommuniké 2021

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 20 maj 2021

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.