Aptahem delårsrapport 2020-07-01 till 2020-09-30

Sammanfattning av Delårsrapport

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 19 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -4 137 (-5 516) KSEK
 • Resultat per aktie -0,09 (-0,13) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2020-09-30 till 12 894 (16 863) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2020-09-30 till 83,58% (77,60%)

Nio månader (2020-01-01-2020-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (1) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -10 974 (-13 929) KSEK
 • Resultat per aktie -0,23 (-0,33) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Aptahem ingick samarbete med University Health Network i Kanada för att testa Apta-1 i en coronavirus-modell
 • Produktion i större skala av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 inleddes
 • Aptahems styrelseordförande avgick på egen begäran
 • Aptahem meddelade sin avsikt att genomföra en företrädesemission av uniträtter, vilken säkerställdes till 80 procent
 • Bert Junno vald till ny styrelseordförande vid en extra bolagsstämma den 25 september

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Aptahem ingick samarbetsavtal med Granzer Regulatory Consuting and Services för förberedelsearbete inför klinisk fas
 • Aptahems företrädesemission övertecknades till cirka 116 procent
 • Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 116 procent och är därmed övertecknad. De garantiåtaganden som lämnats behöver därmed inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 32,3 MSEK före emissions- och garantikostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 16,8–24 MSEK före emissionskostnader, respektive cirka 9,6–13,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Aptahems valberedning tillsattes och hade sitt första möte

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Tredje kvartalet 2020 ägnades åt intensiva mekanismstudier på Apta-1, att färdigställa första delen av tillverkningen i större skala av Apta-1 och åt att hantera den företrädesemission som ägde rum i oktober. Aptahem kunde även välkomna Bert Junno tillbaka till bolagets styrelse, den här gången som styrelsens ordförande.

Vi är väldigt glada över att företrädesemission blev övertecknad med cirka 116 procent och det förtroende ni aktieägare visar Aptahem och teamet. Det betyder att vi säkrat finansieringen av den inledande delen av GLP-toxikologistudien, en nödvändig del av de sista pusselbitarna i preklinisk fas innan vi kan gå in i klinik. Finansieringen ger oss också möjlighet att färdigställa substanstillverkningen som behövs inför de avslutande toxstudierna. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare för ert stöd, både de som varit med tidigare och de nytillkomna.

Våra vetenskapliga samarbeten
Forskargruppen vid Örebro universitet, som undersöker Apta-1s potentiella inverkan på blodproppsbildning och även inflammation i blodkärl, arbetar aktivt vidare med denna överbryggande viktiga studie för att förstå Apta-1s verkningsmekanismer. Resultaten av dessa studier kommer vi att meddela så snart de är sammanställda och färdigrapporterade.

University Health Network (UHN) i Toronto, som kommer att studera Apta-1 i sin unika och vedertagna coronavirus-modell, har tyvärr fått vänta på de etiska tillstånd som krävs för studierna. Dröjsmålet är helt och hållet förknippat med covid-19-situationen, så vi kan bara hoppas att professor Lius grupp får de godkännanden som krävs inom kort.

Vårt samarbete med Seattle Children’s Research Institute har också påverkats av covid-19. Labben har i stort sett varit stängda sedan i mars, och först nu börjar de kunna komma tillbaka till arbetet. Vi för kontinuerligt diskussioner med gruppen där, och planen är att de ska fortsätta att studera Apta-1 i sina sepsis-modeller så snart det blir möjligt.

Substanstillverkningen
I augusti kunde vi äntligen meddela att den inledande delen av substanstillverkningen i större skala påbörjades vilken även avslutades under perioden. LGC har gjort stora framsteg, och vi ser nu fram emot att starta den andra storskaliga tillverkningsomgången som behövs för GLP-toxstudierna i början på det nya året, enligt plan.

Ny styrelseordförande
Vi välkomnar Bert Junno som ny ordförande för bolagets styrelse. Bert tillför mycket kunskap och erfarenhet från sin långa karriär inom bioteknik-sektorn, framför allt inom licensdiskussioner och immateriella tillgångar. Jag vill även passa på att tacka Theresa Comiskey Olsen för ett fantastiskt arbete som tillförordnad ordförande.

Under prioden har vi fått tillbaka full styrka i personalen efter mammaledighet inom R&D-teamet vilket innebär att alla operativa nu är på plats för att genomföra planen.

Även om corona-viruset fortsätter att ställa till det för oss alla så fortskrider våra aktiviteter i stort sett enligt plan. Vårt forskningsteam arbetar för fullt med att föra diskussioner med våra vetenskapliga samarbetspartners, förbereda för patent eller vetenskapliga publikationer och planera egna kompletterande studier. Planeringsarbetet inför klinisk fas går med stora steg framåt, inte minst tack vare samarbetet med Granzer Regulatory Consultants and Services.

Jag ser, som alltid, fram emot att få dela våra resultat och framgångar med er så snart det är möjligt enligt de regelverk som följer publika bolag. Jag hoppas också att jag inom en snar framtid får möjlighet att träffa er i verkligheten och berätta mer om våra aktiviteter.

Malmö 30 november 2020
Mikael Lindstam

Kommande finansiella rapporter
2021-02-18                     Bokslutskommuniké 2020

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 30 november 2020

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.