Aptahem delårsrapport 2020-04-01 till 2020-06-30

Sammanfattning av Delårsrapport

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 851 (-4 878) KSEK
 • Resultat per aktie -0,08 (-0,11) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2020-06-30 till 17 582 (19 558) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2020-06-30 till 86,46% (92,61)%

Första halvåret

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (1) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -6 837 (-8 413) KSEK
 • Resultat per aktie -0,14 (-0,20) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Suzanne Kilany anlitad som Clinical Research Director
 • Preliminära data från samarbetet med Örebro universitet bekräftade Apta-1s tidigare kända antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper samt visade på nya upptäckter som potentiellt kan ha positiv effekt vid inflammation i blodkärl.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Aptahem ingick samarbete med University Health Network i Kanada för att testa Apta-1 i en coronavirus-modell
 • Produktionen av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 inleddes i större skala i en första omgång

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Under andra kvartalet 2020 har det varit full aktivitet på Aptahem. Vi har kunnat publicera preliminära resultat från studier, stärkt organisationen, förberett presentation vid vetenskaplig konferens och samtidigt fört många diskussioner vidare både angående utvecklingssamarbete och affärsutveckling. En hel del av vårens aktiviteter har glädjande nog resulterat i viktiga framsteg för bolagets fortsatta utvecklingsresa mot att bli ledande inom aptamer-teknologi och inflammatoriska sjukdomar för framtidens läkemedel.

Vårt forsknings- och utvecklingsteam med CSO Luiza Jedlina i spetsen har haft en fullspäckad vår, där teamet fortsatt bena ut Apta-1s verkningsmekanism och resultat från kompletterande studier har kunnat läggas till tidigare ej publicerade data. All denna information inkluderades i den presentation som gavs vid den vetenskapliga konferensen ISTH. Konferensen ägde rum digitalt i juli och gav många nya kontaktytor och tillförde teamet intressanta forskningsrön.

Parallellt med det vetenskapliga arbetet pågår många olika aktiviteter för att stärka och växa bolaget inom aptamer-området. Ulf Björklund utsågs till Chief Operating Officer (COO) för att tydliggöra hans roll som övergripande ansvarig för utvecklingsaktiviteterna från preklinisk till och med klinisk fas. Som vi tidigare nämnt kunde vi även välkomna Suzanne Kilany som Clinical Research Director under våren.

Framsteg i våra vetenskapliga samarbeten
I juni meddelade vi att de första preliminära resultaten från Örebro universitet bekräftar Apta-1s antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper samt visade potential på att ha positiv effekt på inflammation i blodkärl. Studierna fortsätter under hösten och vi ser med spänning fram emot resultaten, som vi kommer att kommunicera så snart vi kan.

Vi skrev också på ett samarbetsavtal med en forskargrupp i Kanada under sommaren. Gruppen, som leads av en Professor Liu, är ledande bland annat inom lungtransplantation och inflammation vid University Health Network (UHN) i Toronto. Gruppen kommer att studera Apta-1 i sin unika och vedertagna coronavirus-modell. Även här ser vi fram emot spännande resultat.

Tillverkningen av större skala inleds
Tillsammans med vår substanstillverkare LGC har vi gjort viktiga och betydande framsteg i utvecklingen av tillverkningsprocessen för vår aptamer Apta-1. Under sommaren kunde vi äntligen meddela marknaden att vi startar den första delen av tillverkning i större skala. Vi kommer, tillsammans med LGC, fortsätta att utveckla tillverknings- och analysprocessen för att få bra ekonomi i storskalig produktion av Apta-1. Tillsammans med LGC har vi lärt oss mycket sedan samarbetets inledning förra året på vår väg mot en kommersiell tillverkning och nya upptäckter tillförs Aptahem.

Patentansökan registrerad i flera länder
Vår senaste patentansökan som skickades in som en PCT-ansökan under hösten 2017 har under våren registrerats i ett flertal länder. Det är första steget för att få godkännanden, och vi hoppas kunna få positiva besked inom kort. De länder som vi har valt ut som strategiskt viktiga att skydda är USA, Kanada, Brasilien, Japan, Sydkorea, Kina, Israel och Europa. I Europa kommer vi att välja specifika länder i ett senare skede.

Jag hoppas att jag har kunnat förmedla en del av all positiv energi och framåtanda som tydligt märks i Aptahems organisation. Teamet har kommit tillbaka med laddade batterier efter en välförtjänad sommarledighet. Nu är det full fart framåt, och som vanligt kommer vi att hålla er informerade så fort det är möjligt i enlighet med de regelverk som följer publika bolag.

Malmö 26 augusti 2020

Mikael Lindstam – VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter
2020-11-18          Delårsrapport tredje kvartalet
2021-02-18          Bokslutskommuniké 2020

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 26 augusti 2020

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.