Aptahem delårsrapport 2019-04-01 till 2019-06-30

Sammanfattning av Delårsrapport

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (6) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -4 878 (-9 589) KSEK
 • Resultat per aktie -0,11 (-0,62) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2019-06-30 till 19 558 (10 804) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2019-06-30 till 92,61 (91,04)%

Första halvåret

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 (14) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -8 413 (-12 693) KSEK
 • Resultat per aktie -0,20 (-0,81) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • World Intellectual Property Organization (WIPO) offentliggör bolagets internationella PCT-ansökan (patent cooperation treaty) vid namn “A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties”.
 • Samarbetet med Seattle Childrens hospital har genererat de första resultaten. Rapporten redovisar resultat där den så kallade Gold Standard sepsis-modellen används, CLP (Cecal Legation and Puncture).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har signerat ett avtal med en GMP-certifierad (Good Manufacturing Practice) kontraktstillverkare, LGC Group.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Om vi blickar tillbaka på den senaste tiden så är det jag främst vill framhålla att våra nya möten med Seattle Children’s Research Institute (Seattle CRI) har öppnat upp fler möjligheter för fortsatta samarbeten och att vi nu är i full gång med den prekliniska fasen och Apta-1-tillverkningen. Dessa aktiviteter lägger grunden för det framtida kliniska programmet. Sammantaget har detta varit av stor betydelse för att ta bolaget till nästa steg och en fortsatt utveckling. Fortsatta krafttag kommer tas i utvecklingsarbetet mot vårt mål att stärka vår huvudkandidat och bevisa dess potential i klinik.

Viktigt samarbete och fortsatta studier i pipelinen
Det påbörjade samarbetet med Seattle CRI har hittills varit väldigt positivt och ett möte med dem under sommaren har gjort att vi fått mersmak för fortsatt samarbete och studier. De första resultaten från samarbetet kom i början av juni och indikerade god effekt av Apta-1 när det gäller att motverka sepsis-liknande förlopp. För att ta reda på mer om möjligheterna för läkemedelskandidaten så kommer nya explorativa djurstudier av mer omfattande bredd att förberedas och initieras. Samarbetet har även lett till att vi knutit fler kontakter, från grundläggande forskning- och utvecklingsnivå till personer i de kliniska segmenten. Detta är en essentiell tillgång för att stärka fästet i den vetenskapliga sfären inför Aptahems fortsatta arbete.

Nya tag med Apta-1
I början av juli signerade vi ett avtal med ytterligare en substansstillverkare, LGC Group, efter vårens utmaningar. Detta var ett resultat av ett givande samarbete som initierades redan under våren och vi ser framemot tiden framöver, och den planerade tillverkningen under tredje kvartalet i år.

Under våren har vi fått en mängd nya insikter i Apta-1s verkningsmekanism (Mechanism of Action, MoA) genom både in-och ex-vivo-studier som kommer att ligga till grund för en ansökan om kliniska studier. Vi arbetar nu intensivt vidare med utvecklingsprogrammet.

Våra framtidsutsikter
Slutligen vill jag tillägga att vi uppskattar ert fortsatta förtroende för Aptahem. Vi vet att det varit tålamodskrävande med de utmaningar vi stått inför med utvecklingsprogrammet för Apta-1. Vi är nu tillbaka på banan med nya samarbeten och start av Apta-1-tillverkningen, en fortsatt utveckling och en spännande tid vi önskar dela med er aktieägare. Det är med ert stöd som vi kan fortsätta vår resa för att utveckla bra behandlingsalternativ med god effektivitet till de som verkligen behöver det.

Vi kommer också snart in i emissionen av serie TO 4. Teckningstiden kommer ske under perioden 25 oktober – 11 november 2019. Teckningspriset kommer att motsvara sjuttio procent av det volymvägda genomsnittet av handelskursen mellan 9 till 22 oktober.

Jag ser mycket fram emot de kommande aktieträffarna vi kommer att hålla i höst relaterat till TO 4:an där vi kommer att ha möjlighet att prata, diskutera och fördjupa relationen med aktieägarna.

Väl mött!

Malmö 28 augusti 2019

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma
2019-11-14             Delårsrapport tredje kvartalet
2020-02-12             Bokslutskommuniké 2019

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 28 augusti 2019

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.