Teckningsperioden för Aptahems teckningsoption av serie TO 3 avslutad

Teckningsperioden för TO 3 avslutades den 26 oktober 2018 och under denna period nyttjades 2 418 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 0,09 %. Aptahem tillförs därmed cirka 9,7 TSEK.

Med anledning av ovan kommer 2 418 nya aktier att registreras hos Bolagsverket under slutet av november 2018. Efter registreringen, och efter registrering av de aktier som Yorkville tecknat genom påkallande av konvertering enligt pressmeddelande den 25 oktober 2018, kommer aktiekapitalet uppgå till 3 707 878,19682 kronor fördelat på 16 314 664 aktier.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.