Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

I Nyheter

Sammanfattning av Delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 6 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -1 862 (-1 711) KSEK
  • Resultat per aktie -0,24 (-0,29) SEK
  • Likvida medel uppgick per 2017-03-31 till 18 934 (11 845) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2017-03-31 till 93,95 (94,70)%

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Rekrytering av den internationella koagulationsexperten Anders Bylock.
  • Aptahem justerar tidsplan och kapitalbehov i samband med beslut om att uppdatera den kliniska utvecklingsstrategin

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Aptahem utökar sitt kliniska råd med ytterligare en erkänd klinisk expert inom det kardiovaskulära området, Dr Bengt-Åke Henriksson.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Vi befinner oss just nu i en turbulent period som föranleddes av den förändrade utvecklingsplanen för Apta-1 som aviserades i slutet av mars och därmed försening av starten för den första kliniska studien. Vårt beslut att omarbeta den kliniska utvecklingsplanen för Apta-1 medförde, helt i enlighet med de nya marknadsreglerna (MAR), att vi omedelbart meddelade marknaden att den tidigare tidsplanen och finansieringsbehovet påverkats. Av förklarliga skäl skapade nyheten osäkerhet då vi nyligen har fyllt på vår kassa. Jag vill därför förtydliga att vi inte har något akut kapitalbehov men att vi just nu planerar för hur vi på ett optimalt sätt ska finansiera bolaget baserat på den nya strategiska planen.

Mitt fokus har hela tiden varit att identifiera de mest optimala förutsättningarna för att kunna ingå ett strategiskt samarbete för Apta-1. Rent konkret har det inneburit möten med kliniska opinionsledare och stora läkemedelsbolag för att diskutera vilka sjukdomstillstånd och behandlingstyper där de ser att den unika profilen av Apta-1 bäst passar in. Arbetet har nu resulterat i ett flertal indikationsområden där vi tror att en injicerbar substans med antikoagulerande och antiinflammatoriska egenskaper skulle kunna passa väl in i den befintliga behandlingsarsenalen. Området karaktäriseras av en hög betalningsvilja eftersom dagens behandling är kostsam, bland annat då dialys, transplantation och amputation är vanligt. Ingenting har ändrats i vår tilltro till Apta-1 men vi tror att den här inriktningen adresserar patient- och marknadsbehov på ett bättre sätt än vårt tidigare fokus (förebyggande behandling av blodproppar). För att möjliggöra en stark förhandlingsposition utreder vi just nu patenterbarhet och tekniska fördelar med Apta-1 innan vi tillkännager alla detaljer.

Vi har full förståelse för den frustration som flera av våra aktieägare uttrycker kring att vi inte har berättat allt om den nya inriktningen. Anledningen är att det fortfarande finns flera olika sätt att positionera Apta-1, med olika för- och nackdelar, som behöver analyseras innan de rörliga delarna av planen kan spikas. Tyvärr har vår förtegenhet kring den uppdaterade utvecklingsplanen samt informationen om vår försening av den kliniska studiestarten resulterat i en försvagad aktiekurs. Detta är förstås mycket beklagligt och vi arbetar just nu med att förändra vår kommunikation. Min förhoppning är att våra aktieägare märker av en förbättring redan under våren då vi avser att synas på flera event. Vi är många som vill att Aptahem ska lyckas och med ert stöd är jag övertygad om att vi går en ljus framtid tillmötes.

Våra nya insikter om unik verkningsprofil, attraktiva marknadsmöjligheter samt rekryteringar av viktiga personer visar på vår övertygelse om bolagets framtida möjligheter och, som jag nyligen uttryckte i en intervju, anser jag att Aptahem står starkare än någonsin.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Denna delårsrapport är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Mikael Lindstam för offentliggörande den 18 maj 2016.

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Världshälsoorganisationen (WHO) bedömer att kardiovaskulära sjukdomar är den enskilt största globala dödsorsaken och kostar årligen över 17 miljoner människor livet. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter av allvarliga och akuta sjukdomar. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information
Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.