December 2016

VD kommenterar
Intresset för Aptahem och för vår kandidatsubstans Apta-1 är stort från många håll och inte minst från er aktieägare, och jag får många frågor om hur utvecklingen fortskrider. Därför kommer jag att publicera ett kort nyhetsbrev varannan månad för att informera om de aktiviteter som pågår i bolaget. Information som är potentiellt kursdrivande kommer, som tidigare meddelas via pressmeddelanden, kommuniceras enligt gällande praxis för bolag listade på AktieTorget.

Nyhetsbreven kommer att publiceras på vår hemsida (www.aptahem.com). Besök oss även gärna på vår Facebook-sida. Med dessa kommunikationskanaler hoppas jag att ni som läsare får den information ni söker om Aptahem.

Tidplan
Vår tidplan för Apta-1 är att inleda klinisk fas I under 2017 med målet att utveckla ett anti-trombotiskt läkemedel. Innan vi kan gå in i klinisk fas så undersöker vi hur säker Apta-1 är vid de doser som vi önskar testa på människa första gången. Detta undersöker vi nu genom att genomföra prekliniska säkerhetsstudier i olika djurmodeller.

Prekliniska studier
Sedan Aptahem AB bildades 2014 har ett flertal prekliniska studier utförts. I korthet har dessa visat att Apta-1 är en icke-toxisk substans som hämmar både blodproppsbildning och inflammation. Vår filosofi är att planera alla prekliniska försök noggrant för att kunna genomföra studierna så tids- och resurseffektivt som möjligt. Vi har valt att arbeta virtuellt utan eget utvecklingslaboratorium och samarbetar istället med olika kontraktsforskningslaboratorier, så kallade CRO (Contract Research Organisation), runt om i världen för att hitta dem som är bäst lämpade att utföra försöken. Vi tittar förstås på priset, men det allra viktigaste är att de har erfarenhet av att arbeta med samma sjukdom som vi. För oss är det också viktigt att de kan skräddarsy varje utvecklingsprogram för att uppfylla de regulatoriska kraven för att få undersöka Apta-1 i människa.

Planerade prekliniska studier
De studier vi nu jobbar med är att fastställa den maximalt tolererade dosen, samt få fram säkerhetsprofilen för Apta-1.
Kontakter med läkemedelsbolag och myndigheter

Aptahem har introducerat Apta-1 och dess anti-trombotiska effekter till ett antal nya läkemedelsföretag under året – inte bara mer välkända utan även företag som hittills varit okända för oss. Aptahem fortsätter sitt arbete med att skapa möten med nya intressenter för Apta-1. Aptahem upprätthåller intresset med de bolag vi tidigare mött genom återkommande uppdateringar av utvecklingsläget. Intresset från bolagen är mycket stort, och de följer utvecklingen av Apta-1 mycket noga.

Kontakter med läkemedelsbolag
Aptahem har introducerat Apta-1 och dess anti-trombotiska effekter till ett antal nya läkemedelsföretag under året – inte bara mer välkända utan även företag som hittills varit okända för oss. Aptahem fortsätter sitt arbete med att skapa möten med nya intressenter för Apta-1. Aptahem upprätthåller intresset med de bolag vi tidigare mött genom återkommande uppdateringar av utvecklingsläget. Intresset från bolagen är mycket stort, och de följer utvecklingen av Apta-1 mycket noga.

Möten Aptahem deltagit i under hösten
Under de senaste månaderna har Aptahem varit inbjuden till följande möten:

  • BioPharm America i september: ett partneringmöte med några nya intressenter för Aptahems teknologi.
  • French Swedish Life Science Day i Paris i oktober: intressanta möten med franska investerare och teknologitagare.
  • TTS Europe i Edinburgh i oktober: ett litet event med top management från big pharma som genererade många nya intressekontakter för Apta-1.
  • Drug Discovery Innovation Programme i Hamburg i oktober: Senaste rönen för procedurer att finna nya läkemedelskandidater presenterades och diskuterades
  • Bio Europe i Köln i november: i vanlig ordning ett topp-partnerevent, återkopplingar med gamla intressenter samt nya överraskande licensförfrågningar på Apta-1.
  • EuroTIDES i Berlin i november: topp-event om bl a aptamerer och många nya intryck i att förbättra produktion och stabilitet av apatmerer.
  • Nordic American Life Science conference i New York i november/december: ett otroligt bra arrangerat nätverksevent med top management – flertalet nya investerarkontakter samt även nya läkemedelsbolagskontakter.

Hoppas att med dessa rader ha kunnat ge svar på några frågor och en bild av nuläget i utvecklingsprojektet Apta-1. Vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Malmö 19 december 2016

Mikael Lindstam
VD Aptahem AB

Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.