Aptahem stärker ledningen med ny Chief Medical Officer inför starten av det kliniska programmet

Aptahem AB (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget har utsett Dr Anders Bylock till ny Chief Medical Officer (CMO).

Aptahem meddelar att bolaget har utsett Dr Anders Bylock till ny CMO för att stärka bolagets ledning inför starten av det kliniska programmet. Dr Bylock har under ett år lett Aptahems vetenskapliga råd där han har ansvarat för stora delar av planeringen av bolagets kliniska utvecklingsprogram och kontakten med extern expertis. Dr Bylock är legitimerad läkare och Docent specialiserad inom thoraxkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Han påbörjar sin tjänst som CMO för Aptahem efter en lång, internationell karriär i Europa och USA på MSD Sweden, AstraZeneca och Boehringer Ingelheim. Hans arbete som ordförande i det vetenskapliga rådet kommer att fortlöpa parallellt med det nya medicinska ansvaret för Aptahem. Dr Bylock tar över efter Dr Kjell G Stenberg som fortsätter i rollen som bolagets styrelseordförande.

VD Mikael Lindstam kommenterar: ”Aptahem står inför en viktig milstolpe i utvecklingsarbetet av Apta-1 när vi nu påbörjar planeringsarbetet inför klinisk fas 1. Det är därför viktigt att resurssätta och säkerställa medicinsk kompetens i bolagets ledning. Jag är därför oerhört glad och tacksam över att Dr Bylock nu tillträder som CMO efter ett års arbete tätt tillsammans. Dr Bylock har varit viktig för utformningen av vår nya utvecklingsstrategi och jag är övertygad om att han är helt rätt person för att ansvara för vårt kliniska program. Förutom att tillföra värdefull medicinsk erfarenhet innebär rekryteringen att vi får tillgång till Dr Bylocks industriella nätverk av möjliga samarbetspartners. Jag vill även ta tillfället i akt att tacka Dr Kjell G Stenberg för hans förtjänstfulla bidrag till bolaget i sin roll som CMO fram tills nu.

Aptahem utvecklar Apta-1, en injicerbar läkemedelskandidat med goda produktegenskaper, som uppvisat signifikant överlevnad i en industrivaliderad djurmodell för sepsis och septisk chock. Tillverkningsprocessen för storskalig produktion av Apta-1 färdigställdes nyligen och läkemedelskandidaten befinner sig i slutfasen av bolagets prekliniska program. Utvecklingsprogrammet fortskrider utan förseningar och nästa steg är att inleda tillverkning under Good Manufacturing Practice (GMP)-regelverket, vilket är ett krav för att inleda det kliniska programmet. Under året förväntas flera viktiga studier avslutas och GMP-certifikat erhållas.

Nästkommande utvecklingsaktiviteter innefattar Good Laboratory Practice (GLP)-reglerad säkerhetsstudie, toxikologi-studie, detaljstudier kring Apta-1s verkningsmekanism och studie i högre primatmodell. Samtliga aktiviteter kan anses vara viktiga milstolpar för bolaget då resultaten kommer att ligga till grund för bolagets ansökan till Läkemedelsverket om att få starta en klinisk prövning samt stärka Apta-1s profil i samarbetsdiskussioner.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.