Aptahem offentliggör prospekt

Styrelsen i Aptahem AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission och övertilldelningsemission av units, som offentliggjordes den 24 augusti 2017. Prospektet har den 13 september 2017, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.aptahem.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats (www.fi.se/Register/Prospektregistret).

Erbjudande i sammandrag

 • Teckningstid: 20 september – 4 oktober 2017.
 • Teckningspost: Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3.
 • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.
 • Teckningskurs: 9 SEK per unit, vilket motsvarar 3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 15 september 2017. Sista dag för handel i Aptahems aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 13 september 2017 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 14 september 2017.
 • Emissionsvolym: Högst 7 793 580 aktier, högst 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3. Vid överteckning i företrädesemissionen kommer styrelsen i Aptahem, utöver de aktier som utges i företrädesemissionen, tilldela ytterligare högst 500 000 units (motsvarande 1 500 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 500 000 av serie TO 3).
 • Vid full teckning av units i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,9 MSEK. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Aptahem som mest ytterligare 4,5 MSEK och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0-7,0 MSEK före emissionskostnader.
 • Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen.
 • Antal aktier innan företrädesemissionen: 7 793 580 aktier.
 • Värdering (pre money): Cirka 23,4 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 20 september – 2 oktober 2017.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på AktieTorget från och med den 20 september 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av november 2017.
 • Handel med TO 2 och TO 3: Teckningsoptionerna TO 2 och TO 3 kommer noteras och handlas på AktieTorget efter registrering av företrädesemissionen.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 16 – 27 april 2018. I det fall även samtliga 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3
En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 – 26 oktober 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 27 september – 10 oktober 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga 10 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4-26,0 MSEK, före emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Övertilldelningsemission
Vid överteckning i företrädesemissionen kommer styrelsen i Aptahem, utöver de aktier som utges i företrädesemissionen, tilldela ytterligare högst 500 000 units (motsvarande 1 500 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 500 000 av serie TO 3), vilka givits ut genom övertilldelningsemissionen. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Aptahem som mest ytterligare 4,5 MSEK och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0-7,0 MSEK. Övertilldelningsemissionen kommer endast att utnyttjas om företrädesemissionen fulltecknas och tilldelning sker enligt samma principer som i företrädesemissionen.

Det innebär också att de som tecknar units utan företräde kan tilldelas units från företrädesemissionen och/eller övertilldelningsemissionen. Units som tecknas i övertilldelningsemissionen skall betalas enligt utsänd avräkningsnota. Observera att leverans av units från övertilldelningsemissionen kan ske i form av aktier och TO 2 samt TO 3, i stället för BTU, efter att övertilldelningsemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Garantiåtagande
Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp.

De ställda åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att offentliggöras i prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av Aptahem. Inbjudan att teckna aktier i Aptahem kommer endast att ske genom det prospekt som Aptahem offentliggjort den 13 september 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Aptahem avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som offentliggjorts av Aptahem på dess webbplats.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.