Aptahem flyttar fram positionerna – artikel i Investerarbrevet

Sepsis drabbar varje år 30 miljoner människor, varav många avlider. Bioteknikbolaget Aptahem har kommit en bra bit på väg att utveckla ett effektivt motmedel, vilket i dag saknas på marknaden. Nästa år förväntas bolaget gå in i klinisk fas med sin läkemedelskandidat Apta-1.

För att möjliggöra både förberedelser och genomförande av den kliniska fas 1-studien genomför Aptahem nu en nyemission.

Mikael Lindstam, VD Aptahem

Mikael Lindstam, VD Aptahem

– Sepsis, tidigare benämnt blodförgiftning, är ett sjukdomstillstånd som kan orsaka mycket lidande samtidigt som det är bland de svåraste sjukdomstillstånden att behandla. Samhällets kostnader är enorma på grund av detta och ännu värre för den drabbade patienten, säger Aptahems vd Mikael Lindstam.

Lindstam menar därmed att ett effektivt medel mot sepsis, som Aptahems läkemedelskandidat potentiellt visat sig vara i prekliniska modeller, skulle tillgodose en mycket stor behandlings- och marknadsefterfrågan.

Stor marknad
Totalt är det 30 miljoner människor som varje år drabbas av sepsis. 6 miljoner av dessa får så pass svåra komplikationer att de avlider. Bara i USA uppgår behandlingskostnaderna till mer än 130 miljarder kronor per år. I de fem största marknaderna i Europa uppgår de sammanlagda kostnaderna till över 230 miljarder.

–Vi ser med spänd förväntan fram emot den fortsatta utvecklingen in i klinik med vår läkemedelskandidat så att vi snarast kan tillgodose det stora patientbehovet, säger Lindstam.

Läkemedelskandidaten, som går under beteckningen Apta-1, bygger på en antikroppsliknande molekyl uppbyggd av RNA-segement. Syftet med läkemedelskandidaten är att förhindra den kaotiska inflammatoriska responsen som sepsis ger uppkomst till och som i sin tur kan leda till organ- och vävnadsskador. Dessa skador är en av orsakerna till den höga dödligheten hos patienter som drabbats av sepsis.

– Vanligtvis behandlas sepsis, i det fall det är en bakteriell infektion, med antibiotika. På grund av ökande bakterieresitens hjälper inte alltid den behandlingen, och den inflammatoriska responsen får fortgå – och då saknas det specifika behandlingsalternativ, säger Lindstam, som fortsätter:

– När infektionen inte går att bromsa eftersom antibiotika inte hjälper, eller när patienten kommit in i ett framskridet stadium av infektionen och den kaotiskt inflammatoriska reaktionen fått fäste kan kroppens egna försvar reagera ologiskt. Det kan till exempel betyda att blodtrycket sjunker vilket leder till att vitala organ ej blir syresatta, vilket i sin tur kan leda till organsvikt – ett tillstånd som leder till döden om man inte får bukt med det.

Positiva studieresultat
Pre-kliniska effektstudier utförda på olika djurslag såsom möss – och nu senast på primater – har visat att Apta-1 har haft en positiv verkan.

– Vi har sett tydliga skillnader mellan t ex icke-behandlade primater som har en utvecklad sepsis och de som behandlats med Apta-1. De behandlade primaterna visar på ett tydligt tillfrisknande med förnyad aptit och kliniska indikatorer visar på återhämtning mot normala värden. Den största indikatorn är dock att alla behandlade primater överlever, säger Lindstam.

Han berättar vidare att den sista delen av de pre-kliniska säkerhetsstudierna samt mindre kompletterande studier återstår innan ansökan till Läkemedelsverket kan skickas in för att få tillstånd att påbörja de kliniska studierna.

Säkerhetsstudierna har så här långt visat på en så pass stor säkerhet att högre doser än väntat har kunnat ges, vilket i sin tur ledde till att mer läkemedelskandidat än planerat förbrukades under testerna.

– För att kunna slutföra säkerhetsstudierna måste vi därför tillverka mer Apta-1, och en del av emissionslikviden ska gå till just detta, säger Lindstam.

Om utvecklingen går enligt plan ska kliniska fas 1-studier påbörjas under tredje kvartalet 2019. Tidsplanen därefter, inte minst när det gäller en eventuell marknadslansering av Apta-1, är inte fastställd eftersom en sådan preliminär bedömning kan göras först när bolaget har kommit längre i de kliniska faserna. Men Mikael Lindstam tror att Aptahem vid lanseringen redan har ingått ett strategiskt partnerskap, vilket är något som bolaget konstant jobbar med.

– Ett samarbete med en partner, vanligtvis ett läkemedelsbolag med både starka ekonomiska och tekniska resurser, är en klar fördel, och det kan också betyda klara ekonomiska fördelar ur ett ägarperspektiv, poängterar han, och tillägger att attrahera en partner är en uttalad strategi för bolaget.

EMISSIONEN I SAMMANDRAG
Teckningstid: t.o.m. 5 december 2018

Emissionsvolym: 31,7 MSEK vid full teckning. Ytterligare 15,9 – 23,8 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner.

Teckningskurs: 4 SEK per unit. En unit består av 4 aktier och en teckningsoption.

Befintliga aktieägare har företräde.

Emissionen är garanterad till 80 procent genom ej säkerställda garantiåtaganden och teckningsåtaganden.